Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Závěrečné vyhodnocení dotazníkového šetření

 
    Dalším předmětem výzkumu byla závislost úspěšnosti respondentů na věku a pohlaví. Jednotlivé dotazníky tedy byly vyhodnoceny podle počtu správných odpovědí a následně byly rozděleny podle pohlaví a věku respondenta. Do této části vyhodnocení nebyly zahrnuty položky 14 a 15, protože se jedná o otázky otevřené a nelze u nich stanovit správnost odpovědi. Maximální počet správných odpovědí je tedy 13. Tohoto počtu nedosáhl žádný respondent. Pouze jeden respondent dosáhl 12 správných odpovědí, přičemž nesprávně uvedl pouze definici termodielektrického jevu. Tato otázka je obtížná z důvodu malé známosti tohoto jevu, a proto nelze očekávat obecnou znalost definice termodielektrického jevu. Dotazník bez správné odpovědi vyplnil pouze jeden respondent. V grafickém zpracování výsledků (Obr. 17) mohou některé skupiny dosahovat extrémních hodnot úspěšnosti, protože nezohledňuje počet respondentů v dané věkové skupině. Právě z těchto důvodů není možné pokládat výsledné hodnoty u respondentů věku 25 let a více za relevantní. Věková skupina 25 let a více tvořila pouze 4,36% (Obr. 2) z celkového počtu respondentů. Tak malý vzorek není reprezentativní, a proto můžeme pochybovat nad relevancí těchto údajů. Přesto je z grafu (Obr. 17) patrný nárůst úspěšnosti ve věkové skupině 23 let. Důvod tohoto nárůstu není zcela zřejmý. Je možné usuzovat na souvislost mezi tímto výsledkem a průběhem studia na vysoké škole. Právě ve věku 23 let dochází k přechodu studentů z bakalářského studijního programu na magisterský studijní program.
uspesnost vek
Obr. 17 - Úspěšnost vyřešení dotazníku v závislosti na věku
Míra úspěšnosti v dotazníkovém šetření ukazuje na rozdílnou úroveň znalostí mezi pohlavími (Obr. 18 a Obr. 19)
uspech zen
Obr. 18 - Úspěšnost vyřešení dotazníku v závislosti na věku - ženy
V grafu závislosti úspěšnosti vyřešení dotazníku na věku u žen můžeme opět pozorovat vyšší úspěšnost žen ve věku 23 let. Tato věková skupina je však ohraničena dvěma slabšími skupinami 22 a 24 let, které se při řešení projevily spíše jako podprůměrné. Je však třeba poznamenat, že počet respondentů ve věku 24 let byl pouze 2,03% z celkového počtu respondentů.
uspech muzi
Obr. 19 - Úspěšnost vyřešení dotazníku v závislosti na věku - muži
Úspěšné vyřešení dotazníku v závislosti na věku respondenta u mužů nevykazuje takový zlom ve věku 23 let jako v případě žen. Muži ve věku 23 let vyplnili dotazník spíše s průměrnou úspěšností. Z graficky zpracovaných závislostí (Obr. 18 a Obr. 19) je zřejmé, že muži dosahovali vyšší úspěšnosti při řešení dotazníku. Celková úspěšnost při řešení dotazníku v závislosti na pohlaví je zpracována v grafu (Obr. 20)
uspech pohlavi
Obr. 20 - Úspěšnost vyřešení dotazníku v závislosti na pohlaví
I z tohoto grafu (Obr. 20) je zřejmé, že vyšší úspěšnost při řešení dotazníku prokázali respondenti mužského pohlaví.

Zhodnocení dotazníkového šetření
    Z poměru správných odpovědí u jednotlivých položek lze usuzovat na vysokou úroveň znalostí týkajících se zcela základních pojmů nauky o elektřině. Termíny jako "elektrický proud" či "elektrostatická indukce" nedělají studentům výraznější problémy. Rovněž rozdělení materiálů z hlediska elektrické vodivosti můžeme považovat za obecně úspěšné. Naopak překvapivým výsledkem skončily položky sledující konkrétní číselnou hodnotu relativní permitivity (vakua a vody), kdy respondenti neprokázali znalost těchto číselných hodnot, přestože u jednotlivých položek bylo řešení zřejmé nebo snadno odhadnutelné. Výsledky rovněž ukazují, že studenti zaměňují veličiny "intenzita elektrického pole" a "elektrická indukce". Domnívám se, že zatímco termíny spojené s naukou o elektřině jsou respondenty dobře chápány, elektrické veličiny jsou zaměňovány a nedostatečně pochopeny. Takové tvrzení dokládá položka 12. Zcela nejhorší znalosti prokázali studenti v položce 15, kdy je zřejmá neznalost badatelů, jejichž práce je spojena s popisem vlastností dielektrických materiálů. Pouze malá část respondentů uvedla badatele, který je s touto naukou opravdu spojen. Celkově hodnotím dotazník jako náročný, a proto je poměrně vysoký podíl správných odpovědí pozitivní. Nauka o dielektrických materiálech by měla být nedílnou součástí výuky fyziky. K potřebné motivaci studentů je možné využít poznatky ze zpracování položky 14, kdy studenti výrazně akcentují vysoký počet názorných experimentů a využití multimedií. Výuka by se tedy měla ubírat tímto směrem.


Creative Commons License
Webová prezentace tématu o dielektrikách, jejímž autorem je PhDr. Martin Tomáš, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.