Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Joaquim da Costa Ribeiro (1906 - 1960)

Costa Ribeiro    Joaquim da Costa Ribeiro se narodil 8.7. 1906 a zemřel 29.7. 1960. Tento brilantní brazilský fyzik byl rovněž prvním ředitelem divize pro vzdělávání a výzkum Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA).
    Před svým působením v IAEA vedl profesor Costa Ribeiro katedru fyziky na Fakultě věd Federální univerzity v Rio de Janeiru a zastával rovněž několik významných funkcí v akademické a administrativní sféře. Stal se také prezidentem Komise pro atomovou energii podřízeného orgánu Brazilské rady pro výzkum a členem Poradní komise Organizace spojených národů pro mírové využití jaderné energie.
    Během vedení divize IAEA pro vzdělávání a výzkum od 15. 2. 1958 do 15. 11. 1959 naplánoval, inicioval a ustanovil operační programy, které především díky neúnavné snaze Costa Ribeiry vytvořily jeden z hlavních pilířů vzdělávacích a výzkumných aktivit IAEA,
    Jeho úcta k cílům a aktivitám IAEA pramenila z víry v potřebu mezinárodní spolupráce při propagaci mírového využití jaderné energie ve světě. Své názory vyjádřil například v projevu na 3. Sympoziu k mírovému využití jaderné energie.
Costa Ribeiro
Obr. 1 - Joaquim da Costa Ribeiro (uprostřed)
    "Prvním krokem k nastartování průmyslové produkce jaderné energie v jakémkoliv státu na světě je pečlivé studium vlastních specifických podmínek a potřeb v pořadí, které umožní objektivní formulaci problémů, a ustanovení konkrétních základů vlastního jaderného programu. A právě tyto kroky by neměly být pouhým kopírováním procesu, který proběhl v jiném státě. Tyto kroky by měly být rozumnou syntézou zkušeností ostatních národů obohacených o výsledky výzkumu daného státu. Je nezbytné, aby každý stát usiloval o vytvoření vlastního mírového jaderného programu za přispění spřátelených zemí a produkty vzniklé při výrobě jaderné energie dále uplatnil například v medicíně, zemědělství či biologickém a chemickém výzkumu. Ostatní státy mohou pomoci při studiu specialistů, změně univerzitních studijních programů, výměně expertů nebo stavbou výzkumných jaderných reaktorů."
    Při studiu termodielektrického jevu formuloval Costa Ribeiro dva důležité zákony, které jev charakterizují.
Zákon intenzit:

    Při izotermním tání či tuhnutí dielektrika je produkovaný proud úměrný hmotnosti dielektrika, které mění své skupenství, za jednotku času.

    Což můžeme zapsat jako
proud ,           (1 - R)
kde i je produkovaný proud, m je hmotnost dielektrika, které právě taje či tuhne, a k1 je konstanta, jejíž hodnota závisí na druhu dielektrika a použité měřící aparatuře. Zákon vlastně říká, že produkovaný proud je tím větší, čím rychleji probíhá fázový přechod a čím větší množství dielektrika právě mění své skupenství.
Zákon uvolněného náboje:
    Jestliže dielektrikum složené ze dvou fází přechází z jednoho stavu termodynamické rovnováhy do jiného stavu termodynamické rovnováhy, celkový elektrický náboj uvolněný z daného množství dielektrika je přímo úměrný hmotnosti dielektrika, které prodělalo fázový přechod.
    Tento zákon je dán vztahem
naboj,        (2 - R)
kde Q je uvolněný náboj, při tuhnutí je m1 hmotnost kapalné fáze a m2 hmotnost pevné fáze. Rozdíl hmotností m pak udává opět hmotnost dielektrika, které prodělalo fázový přechod. Konstanta k2 charakterizuje druh dielektrika a použitou měřící aparaturu.
    Při měření termodielektrického jevu pak Costa Ribeiro zjistil, že pro stejný typ aparatury a stejné dielektrikum je konstanta k1 a k2 totožná. Pro naftalen určil její hodnotu na naftalen.

Použitá literatura:
Joaquim da Costa Ribeiro. IAEA Bulletin. 1960, roč. 2, č. 4, s. 30-31. ISSN 1564-2690

Zdroje obrázků:
http://www.cle.unicamp.br/arquivoshistoricos/


Creative Commons License
Webová prezentace tématu o dielektrikách, jejímž autorem je Mgr. Martin Tomáš, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.