Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik    Jedním z nejdůležitějších parametrů dielektrika je jeho dielektrická konstanta (starší název pro relativní permitivitu). Tato konstanta je vlastně lineárním koeficientem úměrnosti mezi elektrickou indukcí a intenzitou elektrického pole.  V běžných materiálech (voda, etanol, benzen,...) je dielektrická konstanta jediné číslo, v materiálech složitých musíme použít tenzor.

    Není-li uvedeno jinak, platí hodnota statické dielektrické konstanty pro teplotu 20°C.

Statická dielektrická konstanta vybraných materiálů - pevné látky

Látka Dielektrická konstanta Látka Dielektrická konstanta
bakelit 4,8 - 5,3 polypropylén 1,5
ebonit 2,5 - 3,5 polyamid 2,5 - 2,6
mramor 8,5 selen 6,1 - 7,4
parafín 2 - 2,2 hedvábí 2,5 - 3,5
polystyrén 2,3 - 2,5 škrob 3 - 5
PVC 3,4 - 4 TNT 22
porcelán 6 močovina 3,5
teflon 2,1 uretan 14,2
křemík 11,7 vazelína 2,2 - 2,9
plexisklo 3,4 zirkon 12
břidlice 6 - 7,5 vápenec 8
grafit 12 - 15 celofán 3,2 - 6,4
mentol 3,95 kokain 3,1
naftalín 2,5 dolomit 6,8 - 8
nylon 4 - 5 malachit 7,2
fenol 4,9 jantar 2,8 - 2,9

Statická dielektrická konstanta vybraných materiálů - kapaliny

Látka Dielektrická konstanta Látka Dielektrická konstanta
etanol 24 nitrobenzen 35,7
glycerol 43 nitroglycerin 19
metanol 34 nitrometan 39,4
petrolej 2,1 propylalkohol 21,8
voda 81,6 toluen 2,4
anilin 7,3 xylen 2,4
benzen 2,3 chloroform 4,8
butanol 17,8 cyklohexan 2
kerosin 1,8 propan 1,9
fosgen 4,7 LPG 1,6 - 1,9
chloraceton 29,8

Statická dielektrická konstanta vybraných látek - plyny

Látka Dielektrická konstanta Látka Dielektrická konstanta
kyslík 1,000494 neon 1,000127
vzduch (suchý) 1,000536 dusík 1,00058

Materiály s vysokou hodnotou dielektrické konstanty (vhodné pro demonstrační experimenty)

Látka Dielektrická konstanta Teplota [°C] Poznámka
jód 118 42
oxid titaničitý 110 -
kyselina sírová 100 25
formamid 84 20 amid kyseliny mravenčí
těžká voda 78,3 25
sirup 50 - 80 -
acetamid 59 82 amid kyseliny octové
kyselina mravenčí 58 15,5
dimetylsulfát 55 20
hydrazin 52 20
kyselina dusičná 50 14
oxid titanatý 40 - 50 -
anhydrid kyseliny citrakonové 40,3 20
kyselina vinná 35,9 -10
sorbitol 33,5 80 alditol
čerstvé dřevo 10 - 30 -
nitril kyseliny citrakonové 27 -
cínovec 23,4 - kaserit
formalín 23 -
oxid měďnatý 18,1 -
uretan 14,2 50

Statická dielektrická konstanta neobvyklých materiálů

    Vlnová délka je udána v centimetrech, symbol  v tabulce znamená vlnovou délku větší než 100 m.
Látka Vlnová délka [cm] Dielektrická konstanta Měření provedl Poznámka
slonovina 6,9 Thornton
pečetní vosk 5 Thornton
kanadský balzám 2,72 Thornton
diamant 16,47 von Pirani
diamant 75 5,5 W. Schmidt
fluorit (kazivec) 6,92 Starke
fluorit (kazivec) 6,8 Curie
fluorit (kazivec) 75 6,7 W. Schmidt
suřík (minium) 75 17,8 W. Schmidt
d - kokain 75 3,05 Steward t = 20°C
l - kokain 75 3,1 Steward t = 20°C

Hodnoty dipólového momentu

Měřená látka Dipólový moment µ [D] Použité rozpouštědlo Měření provedl
etyléter 1,15 - Stuart
1,1 - Sänger
1,14 - Fuchs
1,12 - Williams-Schwingel
1,14 benzol Meyer
1,15 benzol Rolinski
1,15 benzol Lange
1,15 benzol Williams
1,04 éter Estermann
chloroform 1,05 - Sircar
1,05 hexan Smyth-Morgan
1,02 benzol Williams
1,1 benzol Müller-Sack
etylalkohol 1,69 - Miles
1,7 benzol Wolf-Gross
n-propylalkohol 1,65 - Miles
1,65 benzol Wolf-Gross
n-butylalkohol 1,65 - Miles
1,66 benzol Wolf-Gross
1,65 benzol Lange
aceton 2,84 - Stuart
2,71 benzol Williams-Krchma
2,74 benzol Wolf-Gross
2,76 benzol Hassel-Uhl
2,71 benzol Wolf
2,71 hexan Wolf
2,82 CCl4 Wolf
nitrobenzol 3,9 benzol Williams-Ogg
3,89 heptan Williams-Ogg
3,89 CS2 Williams-Ogg
propyloctan 1,79 benzol Wolf-Gross
1,79 heptan Wolf-Gross
1,91 CCl4 Wolf-Gross
hydrochinondietyléter 1,76 benzol Weissberger-Sängewald
1,72 CCl4
1,74 CS2
1,74 cyklohexan
chlorbenzol 1,56 benzol Smyth-Morgan-Boyce
1,56 hexan
1,52 hexan
1,52 benzol Williams
1,55 hexan Williams
1,52 CS2 Williams
1,61 benzol Meyer
1,56 benzol Müller-Sack