Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Vyhodnocení otevřených otázek 14 až 15 dotazníkového šetření

Následující text obsahuje vyhodnocení otevřených otázek 14 až 15 dotazníkového šetření.

Otázka 14
Znění:   Co by Vás nejvíce motivovalo ke studiu nauky o elektřině (více experimentů, podrobnější matematický popis, více historických souvislostí, využití multimedií apod.)

Vyhodnocení této otázky považuji za velmi cenné z hlediska didaktických aspektů nauky o dielektrických materiálech. Cílem je zjistit, jak k dané problematice přilákat více studentů a zajistit jejich motivaci pro studium. Problematika dielektrik nepatří mezi atraktivní témata a prostor ve výuce věnovaný tomuto tématu není nijak rozsáhlý. Vyhodnocení této otázky by tedy mělo napovědět, jak oživit výuku tématu či jaké výukové metody by toto téma více přiblížily studentům. Otázka je záměrně otevřená, respondentům byl tedy ponechán prostor pro rozepsání vlastní představy o motivující výuce. Položka nebyla limitována počtem možných odpovědí. Pokud respondent uvedl více motivujících faktorů, všechny byly započítány do vyhodnocení jako rovnocenné. Celkový součet jednotlivých odpovědí (Tab. 2) tedy nesouhlasí s počtem respondentů, protože se často objevilo více odpovědí. V tabulce (Tab. 2) je vždy u příslušné odpovědi uveden počet respondentů. Odpovědi, které se při vyhodnocení objevily pouze jedenkrát, nejsou do tabulky zahrnuty.
Tab. 2 - Rozložení odpovědí respondentů dotazníkového šetření u položky 14
Odpověď Počet Odpověď Počet
více experimentů 205 méně teoretických poznatků 6
využití multimédií 66 precizní výklad 4
nic 35 zábavná forma výuky 4
popis využití elektřiny v běžném životě 33 exkurze 3
neuvedeno 29 vyšší finanční dotace pro obor 3
historické souvislosti 28 novinky v oboru 2
podrobnější matematický popis 13 stručný, ale výstižný výklad 2
zajímavosti 10 opakování základních pojmů 2
názorné experimenty 8 možnost uplatnění v oboru 2
obor studuji, jsem motivován 6 větší časová dotace 2
Z uvedených odpovědí je zřejmé, že studenti výrazně akcentují vyšší počet experimentů ve výuce. Někteří respondenti dále specifikovali důležitou roli názornosti v demonstračních experimentech. Vzhledem k malé míře atraktivity oboru je častou odpovědí nemožnost motivace respondenta k danému tématu a rovněž se objevil vysoký podíl dotazníků bez uvedené odpovědi. Respondenti by také uvítali významnější zastoupení multimedií ve výuce. Zajímavý je častý názor, který požaduje zasazení probírané látky do historického kontextu. Překvapivé je malé zastoupení exkurzí, které jako motivační prvek hrají důležitou roli. Pouze jediný respondent (není tedy uveden v Tab. 2) uvedl jako důležitou motivaci ke studiu osobu učitele.

Otázka 15
Znění:   Uveď te badatele, jejichž odborná práce je spojena s teoretickým popisem či technickou aplikací dielektrických materiálů.

Tato otázka sleduje badatele, který se respondentům vybaví při zmínění nauky o dielektrických materiálech. Problematice dielektrik se intenzivně věnovalo velké množství badatelů, mezi které můžeme zařadit i nositele Nobelovy ceny. Jako nejsprávnější odpověď (přestože u takto formulované otázky neexistuje nejsprávnější odpověď) můžeme považovat dílo M. Faradaye. Teoretickému popisu dielektrik se dále intenzivně věnovali P. Debye, L. Onsager, L. Pauling, J.H. Van Vleck, H. Frohlich, A.R. von Hippel či J. Valasek. Vyhodnocení procentuálního rozložení odpovědí k položce 15 udává tabulka Tab. 3. V tabulce nejsou uvedeny odpovědi, jejichž podíl vzhledem k celkovému počtu respondentů je menší než 1%. V sloupci "Počet" je uveden počet respondentů, kteří danou odpověď v dotazníku uvedli. Pokud bylo uvedeno více badatelů v jednom dotazníku, stejně jako u položky 14 byla všechan jména zahrnuta do výsledku jako rovnocenná.
Tab. 3 - Rozložení odpovědí respondentů dotazníkového šetření u položky 15
Odpověď Počet Odpověď Počet
neuvedeno 140 A. Volta 9
N. Tesla 49 J.G. Leidenfrost 9
W. Thomson 29 P. Diviš 8
T.A. Edison 18 E. Hall 8
M. Faraday 17 J. Cimrman 7
I. Newton 17 A. Einstein 7
J.P. Joule 15 M. Tomáš 4
J. Watt 11 G.S. Ohm 4
F. Křižík 10 Ch. - A. de Coulomb 4
C. Zener 9 B. Franklin 4

Zpět na Dotazníkové šetření

Creative Commons License
Webová prezentace tématu o dielektrikách, jejímž autorem je PhDr. Martin Tomáš, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.