Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Osobní údaje respondentů


    V úvodní části dotazníku respondenti uváděli osobní údaje, podle kterých lze určit věkovou skladbu, studovaný obor a fakultu či pohlaví. Tyto údaje byly dále graficky zpracovány. Veškeré číselné údaje v jednotlivých grafech jsou uváděny v procentech.
graf pohlavi respondentu
Obr. 1 - Grafické znázornění rozdělení respondentů podle pohlaví (četnost v %)
vek respondentu
Obr. 2 - Věková skladba respondentů (četnost v %)
    Z uvedených grafů je zřejmé, že respondenti ve výrazné většině dosahovali věku mezi 20 a 22 roky. Můžeme rovněž zaznamenat mírně vyšší podíl studentek.
    Každý z respondentů během dotazníkového šetření uvedl studovaný obor a fakultu. Ze získaných údajů je zřejmé (Obr. 3), že naprostá většina respondentů studovala pedagogickou fakultu.
fakulta respondentu
Obr. 3 - Fakulta studovaná respondenty dotazníkového šetření
    Použité zkratky jednotlivých fakult znamenají: FPE - Fakulta pedagogická, FEL - Fakulta elektrotechnická, FAV - Fakulta aplikovaných věd, FF - Fakulta filozofická, FEK - Fakulta ekonomická, FST - Fakulta strojní, FPR - Fakulta právnická a FZS - Fakulta zdravotnických studií.
Tab. 1 - Studované obory respondentů dotazníkového šetření
Obor Počet Obor Počet
Biologie 41 Podniková ekonomie a management 8
Tělesná výchova 31 Český jazyk 8
Komerční elektrotechnika 23 Historická studia 8
Anglický jazyk 21 Geografie pro vzdělávání 6
Německý jazyk 19 Technická ekologie 6
Informatika 18 Hudba pro vzdělávání 6
Matematika 17 Filologie 6
Ekonomická a regionální geografie 14 Inženýrská informatika 5
Přírodovědná studia 11 Učitelství pro 1. st. ZŠ 4
Archeologie 10 Komerční energetika 4
Výchova ke zdraví 10 Právo 4
Chemie 9 Vizuální kultura 4
Fyzika 8
    V tabulce (Tab. 1) jsou uvedeny pouze obory, jejichž počet studentů přesáhl 1% celkového počtu respondentů. Celkem 43 studentů studovalo obor, který byl vzhledem k ostatním respondentům ojedinělým.


Creative Commons License
Webová prezentace tématu o dielektrikách, jejímž autorem je PhDr. Martin Tomáš, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.