Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Kapitoly z obecné psychologie

    Tyto stránky jsou věnované obecným zákonitostem z oblasti psychologie. Jedná se především o popis kognitivních procesů.

    Souvislost mezi pedagogikou a psychologií je velice úzká. O jaký vztah jde, můžeme ukázat na paměti: psycholog zkoumá obecné zákonitosti vštípení a podržení v paměti, pedagog tyto zákonitosti uplatňuje, využívá jich, když žákům vštěpuje potřebné vědomosti. Podobně psycholog zkoumá zákonitosti citového vývoje a citového života a pedagog jeho poznatků využívá při pěstování žádoucích citů u žáků. Ve výchově se tedy aplikují poznatky o jednotlivých funkcích, které jsou zkoumány obecnou psychologií. Moderní pedagogika dobře ví, že výchova je především utváření osobnosti. Pedagog nejen předkládá a vysvětluje učební látku, ale je také živým příkladem, "modelem" osobnosti. Je třeba, aby od něj děti "odkoukaly" zaujetí pro jeho obor a pro vzdělanost vůbec. Působí však i na složité procesy vytváření žádoucích životních rolí, tvořivého a samostatného růstu dětské osobnosti. V nápravné pedagogice je to ještě jasnější. Jde zde o to, aby se rozrušily nežádoucí komplexy představ, postojů a citů a aby se místo nich vytvořily nové - umožňující normální, zdravé zapojení jedince do společnosti. Zde se často nápravná pedagogika překrývá s psychoterapií.
    Kognitivní procesy mají zcela zásadní vliv na vývoj osobnosti jedince. Díky kognitivním procesům jedinec poznává své okolí i sám sebe. Tyto procesy můžeme definovat jako všechny mentální poznávací procesy, které mohou být racionální i iracionální, vědomé i nevědomé. Konkrétně do této skupiny patří vnímání, myšlení, paměť, pozornost, kreativita, představivost či intuice. Jedná se tedy o velice obsáhlou kapitolu lidské psychiky, která silně ovlivňuje vývoj osobnosti a možné uplatnění ve společnosti. Kognitivní procesy mohou být narušeny a toto narušení mívá obvykle dalekosáhlé důsledky na celou osobnost. Rozvoj kognitivních procesů je nedílnou součástí procesu vzdělávání.
    Podrobný popis jednotlivých kognitivních procesů je uveden na následujících stránkách:

Vnímání
Myšlení
Paměť
Pozornost
Představivost

    Jakou roli hrají kognitivní procesy ve výuce fyziky popisu stránka:

Role kognitivních procesů ve výuce fyziky

    Pro práci učitele je nezbytné detailní pochopení psychologického aspektu procesu učení. Tato problematika je rozepsána na těchto stránkách:

Učení z pohledu psychologie

    Z hlediska vyučovacího procesu je důležité využití správné motivace. Obecné zákonitosti motivace jsou uvedeny na stránce:

Motivace


Zpět na úvodní stránku