Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Použitá literatura


Angot, A.: Užitá matematika pro elektrotechnické inženýry. Praha: SNTL, 1972.
Bláha, A.: Mechanika plynů a elektrických výbojů. 1.vyd. Praha: Elektrotechnický svaz československý, 1949. 236 s.
Brdička, B.: (2008) Bloomova taxonomie v digitálním světě. Učitelský spomocník [online]. [30-07-2009]. Dostupný z WWW:
<http>//www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2230>.
Brož, J. a kol.: Základy fysikálních měření, II. díl. Praha: SPN, 1974.
Brož, J., Roskovec, V., Valouch, M.: Fyzikální a matematické tabulky. Praha: SNTL, 1980. 308 s.
Bruner, J.S.:Vzdělávací proces. Praha: SPN, 1965.
Čáp, J.: Psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha: SPN, 1980. 381 s.
Dittrich, A.: Snahy Komenského o "perpetuum mobile". Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 1913, roč. 42, č. 5, s. 560-566
Fontana, D.: Psychologie pro školní praxi. 2. vyd. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-626-8
Franěk, M.: (2009) Priming aktivující sociální stereotypy a výkon v mentálním testu. E-psychologie [online]. 3(2), 1-9 [30-07-2009]. Dostupný z WWW:
<http://e-psychologie.eu/pdf/franek.pdf>. ISSN 1802-8853.
Gagné, R.M.: Podmínky učení. Praha: SPN, 1975. 287 s.
Gross, B.: Theory of Thermodielectric effect. Physical Review 94, strana 1545-1551, 1954.
Hassdenteufel, J.: Izolanty. 1.vyd. Praha: SNTL, 1962. 192 s.
Havel, V.: Úvod do teorie elektromagnetického pole. Plzeň: Pedagogická fakulta, 1984.
Havel, V.Kepka J.: Sbírka úloh z fyziky II. Plzeň: Pedagogická fakulta, 1988.
Heaviside, O.: Electrical papers. 2. vyd. American Mathematical Society (United States), 2003, 587s. ISBN 0-8218-3456-7
Hobbs, E.M., Jhon, S.M., Eyring, H.: The dielectric constant of liquid water and various forms of ice according to significant structure theory. Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, 1966, roč. 56, č. 1, s. 31-38 ISSN 1091-6490
Kalhoust, Z., Obst, O.: Školní didaktika. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 448 s. ISBN 80-7178-253-X
Karpenko, V.: Alchymie, dcera omylu. Praha: Práce, 1988, 327 s.
Kej: Tabulky fyzikálních a chemických konstant. Moskva, 1962.
Kikoina: Tabulky fyzikálních veličin. Moskva, 1976.
Kittel, Ch.: Úvod do fyziky pevných látek. Praha: Academia, 1985.
Komenský, J.A.: Vybrané spisy Jana Ámose Komenského. 5. sv. Praha: SPN, 1975
Kvačala, J.: Veškeré spisy Jana Amosa Komenského. 1. sv. Brno: Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1914
Landolt, Börnstein: Physikalisch - chemische Tabellen. 2. dodatkový svazek, 2. část, 5. vydání, Berlín: nakladatelství Julius Springer, 1931.
Landolt, Börnstein: Physikalisch - chemische Tabellen. 2. svazek, 5. vydání, Berlín: nakladatelství Julius Springer, 1923.
McClellan, A.L.: Tables of Experimental Dipole Moments, San Francisco: W.H. Freeman and Co, 1963. 713 s. ISBN 07-1670-122-7
Mentlík, V.: Dielektrické prvky a systémy. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006. 240 s. ISBN 80-7300-189-6
Mie, G.: Lehrbuch der Elektricität und des Magnetismus. Stuttgart: nakladatelství Ferdinand Enke, 1910.
Miller - Pouillets: Lehrbuch der Physik. 11. vydání, 3. díl, Braunschweig: Friedr. Vieweg&Sohn, 1933.
Mohr, P.J., Taylor, B.N., Newel, D.B. CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2006. Reviews of Modern Physics, 2008, roč. 80, č. 2, s. 708 ISSN 1539-0756
Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. 2.vyd. Praha: Academia, 2003. 340 s. ISBN 80-200-1289-3
Nakonečný, M.: Úvod do psychologie. 1.vyd. Praha: Academia, 2003. 508s. ISBN 80-200-0993-0
Onsager, L.: The Collected Works of Lars Onsager (with Commentary). Singapur: World Scientific Publishing, 1996. 1075 s. ISBN 978-981-02-2563-6
Pavlovský, P.: Soudní psychiatrie a psychologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 184 s. ISBN 80-247-0181-2
Petrenko, V.F., Whitworth, R.W.: Physics of Ice. Oxford: Oxford University Press, 2002. 392 s. ISBN 0-19-851895-1
Prokšová, J.: Experimentální studium interakce mechanických a dielektrických jevů na kaučukovitých materiálech - flexoelektrický jev. (Diplomová práce) Praha: MFF UK, 1986. 64 s.
Rauner, K.: Elektronika (fyzikální a analogová část). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. ISBN 80-7082-775-0
Rosenholtz, L.J., Smith, T.D.: The dielectric constant of mineral powders. American Mineralogist, 1936, roč. 21, č. 2, s. 115-120 ISSN 0003-004X
Říčan, P.: Psychologie osobnost. 4. vyd. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, n.p., 1982. 193 s.
Říčan, P.: Psychologie. 2.vyd. Praha: Portál, 2008. 296 s. ISBN 978-80-7367-406-9
Soldát, H.: J.A. Komenského Fysika. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 1892, roč. 21, č. 6, s. 256-296
Svoboda, E., Kolářová, R.: Didaktika fyziky základní a střední školy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006. 232 s. ISBN 80-246-1181-3
Thompson: Elektricität und magnetismus. Tübingen: nakladatelství H. Laupp`sche, 1897.
Toll, J.S.: Causality and the Dispersion Relation: Logical Foundation. Physical Review, číslo 104, strana 1760 - 1770, 1956.
Van Vleck, J.H.: The Theory of Electric and Magnetic Susceptibilities. Oxford: Clarendon Press, 1932. 404 s.
Vygotskij, L.S.: Psychologie myšlení a řeči. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 136 s. ISBN 80-7178-943-7
Wilson, L.O.:(2006) Beyond Bloom - A new Version of the Cognitive Taxonomy. Curriculum Pages [online]. [30-07-2009]. Dostupný z WWW:
<http://www.uwsp.edu/education/lwilson/curric/newtaxonomy.htm>.

Použité internetové adresy

http://astronuklfyzika.cz/Gravitace1-1.htm

http://www.goncb.cz/fyzika2/pokusy/pokusy.htm

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kondenz%C3%A1tor

http://www.clippercontrols.com/info/dielectric_constants.html

http://people.seas.harvard.edu/~jones/ap216/lectures/ls_3/ls3_u5A/ls3_unit_5A.html