Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

To nemyslíte vážně, pane Šebrle

Balanční náramek ve světle fyziky  
(Surely You're Joking, Mr. Šebrle - Wristband of Balance in the Light of Common Physics)

Anotace
V článku je provedena analýza fyzikálních principů spojených s balančním náramkem. Jedná se o výrobek propagovaný vrcholovými sportovci (Roman Šebrle, Tomáš Řepka), jehož fyzikální popis není v souladu se závěry moderní fyziky.

Klíčová slova
balanční náramek, Schumannova rezonance, de Broglieova vlnová délka, rotace jádra Země

Abstract
In this paper we would like to discuss properties of wristband of balance, which is propagated by famous sportsmen like Roman Šebrle and Tomáš Řepka. Physical properties of this wristband violate the physical laws.

Key-words
wristband of balance, Schumann's resonance, de Broglie wavelenght, Earth core rotation

1    Fyzikální princip balačního náramku
    V respektovaném periodiku [1] jsme objevili zajímavý článek popisující fyzikální vlastnosti balančního náramku. Tento popis nás tak zaujal, že jsme se ho rozhodli podrobit důkladnější analýze. Ze získaných výpočtů plyne nemožnost popisované funkce náramku. Je tedy zřejmé, že se jedná o klamání čtenáře, které fyzikálními termíny pouze zamlžuje podvod na případném kupujícím. Protože vnitřně nesouhlasíme s takovými praktikami, rozhodli jsme se publikovat krátké zamyšlení nad jednotlivými výpočty, které deklarují nefunkčnost inzerovaného výrobku. Samotné reklamní sdělení je doplněno o fotografie významných sportovců, kteří se tak stali propagátory nefunkčního výrobku.

1.1    Rozbor vibračních módů protonů v lidském těle
    V samotném textu článku je uvedeno, že protony v lidském těle se účinkem balančního náramku harmonizují na frekvenci 7,83 Hz. Jest tedy nasnadě prověřit toto tvrzení.
    Odhadněme tedy počet protonů v lidském těle (Tab. 1).
Tab. 1 - Zastoupení prvků v lidském těle [2]
Prvek % zastoupení Relativní atomová hmotnost Počet atomů
uhlík 19,37 12
kyslík 62,8 16
vodík 9,31 1
dusík 5,14 14
fosfor 0,63 30,97
sodík 0,26 23
Poslední hodnoty v tabulce byly dopočítány ze vzorce
,        (1)
kde N je počet atomů daného prvku, m je hmotnost průměrného lidského těla (odhadnuto na 80 kg),  p je procentuální zastoupení, Aje relativní atomová hmotnost a mu je atomová hmotnostní jednotka. Celková energie vázaného protonu v lidském těle je dána vztahem
,        (2)
kde Ncelk je celkový počet protonů v lidském těle a c je rychlost světla. Z výpočtu vychází, že celková energie jednoho protonu je . Pakliže předpokládáme, že energie protonu odpovídá fotonu stejné energie dle de Broglieova vztahu, pak frekvenci tohoto fotonu vypočítáme ze vztahu
,        (3)
kde h je Planckova konstanta a je frekvence. Tato frekvence je po dosazení rovna , což zcela jasně neodpovídá proklamované frekvenci [1] ani jejímu (rozumně zdůvodněnému) násobku.

1.2    Schumannova rezonance
    Frekvence se vyskytuje i ve zdůvodnění funkce balančního náramku na stránkách výrobce [3]. Tato frekvence je podle výrobce dána tzv. Schumannovou rezonancí, jež je svázána s lidským jedincem. Pomocí náramku je možné naladit své tělo na tuto frekvenci tak dosáhnout naprosté harmonie těla.   
    Další pseudovědecké zdroje [4] Schumannovu frekvenci definují na základě otáček zemského jádra. Podle těchto zdrojů frekvence udává počet otáček zemského jádra oproti povrchu. Tedy jádro Země se otáčí téměř 8krát rychleji než povrch. Podíváme-li se do odborných zdrojů [5], vidíme, že zemské jádro skutečně rotuje rychleji než zemský povrch. Rychlost rotace jádra ale zdaleka nedosahuje frekvence . Podle [5] vykoná jádro jednu otáčku navíc oproti povrchu jednou za 120 let. Vypočítáme-li frekvenci ze vzorce
,        (4)
kde f je frekvence, n je počet otáček jádra a t je čas, dostaneme po dosazení frekvenci rovnu .
    Je zřejmé, že frekvence f se řádově stotisíckrát liší od frekvence .
1.3    Doba výroby balančního náramku
    V neposlední řadě je v reklamním materiálu výrobce uvedeno, že do náramku je vložen hologram s nahranou frekvencí . Tento údaj nelze interpretovat z fyzikálního pohledu jinak, než že zmiňovaná frekvence souvisí s výrobním postupem. V našich úvahách jsme ztotožnili tuto frekvenci s frekvencí zápisu jednotlivých segmentů interferenčního hologramového obrazce do hologramové matrice. Odhadneme-li velikost jednotlivých segmentů na holografické matrici na jeden mikrometr, což zhruba odpovídá segmentům na CD, pak při rychlosti zápisu s frekvencí by výroba hologramu trvala nepřiměřeně dlouho. Uvážíme-li, že na hologramu velikosti se nachází odhadem segmentů, pak výroba tohoto hologramu bude trvat téměř 148 dní. Těžko můžeme považovat tento výrobní postup za efektivní.

Literatura
[1] Balanční náramek z vědeckého pohledu. Plzeňák, 2011, roč. 3, č. 11, s. 11
[2] Ptáček, V.: Chemické složení živé hmoty [online]. Poslední revize 15.3.2007 [8-6-2011]. Dostupný z WWW: <http://www.sci.muni.cz/ptacek/Chemie-bar.htm>.
[3] Jak SBS FORZA BALANCE funguje? [online] [8-6-2011]. Dostupný z WWW: <http://www.sbstrade.cz/sbsforzabalance/jaknato.html>.
[4] Zdraví a náramky BionicBand. [online] [8-6-2011]. Dostupný z WWW: <http://www.eger.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=23>.
[5] Putting a New Spin on Earth's Core. [online] [8-6-2011]. Dostupný z WWW: <http://www.news.hardvard.edu/gazette/1996/08.15/PuttingaNewSpin.html>

Autoři:
PhDr. Martin Tomáš
Mgr. Ing. Jan Plzák